สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ตจัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม"
สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ตจัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม"
กดเพื่อขยายขนาด
<b>Notice</b>: Undefined variable: j in <b>/home/phuketarts/domains/phuketrecord.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl</b> on line <b>103</b><b>Notice</b>: Undefined index:  in <b>/home/phuketarts/domains/phuketrecord.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl</b> on line <b>103</b>

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ต จัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ @ภูเก็ต” เพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆแบบบูรณาการ
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 17.00 น. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง,นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,หัวหน้าส่วนราชการเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน หน่วยงานเด็กและเยาวชน สถานศึกษาต่างๆ กว่า 1,500 คนร่วมเดินขบวนรณรงค์ของเด็กและเยาวชนในงาน "ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม จดจำเด็กตงห่อ" ออกจากสนามชัย มุ่งหน้าไป ➡️ ถนนนริศร (สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต/ร.ร.อนุบาลภูเก็ต/วัดวิชิตสังฆาราม) ➡️ เลี้ยวซ้ายที่สามแยกเข้าถนนมนตรี (ร้านหนังสือเส้งโห/Bed Hotel) ➡️ เลี้ยวขวาที่สามแยกไปรษณีย์ภูเก็ตเข้าถนนถลาง ➡️ เข้าสู่ลานมังกร (บริเวณจัดงาน)รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
จากนั้นในเวลา 18:15 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสรรค์ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ @ภูเก็ต” โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมให้การต้อนรับ

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
กล่าวว่า ในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพจังหวัด โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวระดับสากลเร่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่ความร่วมมือระดับโลก สนับสนุนการท่องเที่ยวภูเก็ตควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม สินค้าและบริการ สิ่งแวดล้อมผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในทุกระดับให้มีความพร้อม ในการขยายตัวของจังหวัด เพื่อเป็นจังหวัดที่พัฒนาแล้ว แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ แหลมพรหมเทพ
หาดป่าตอง วัดฉลอง เป็นต้น
จังหวัดภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นด้านการส่งเสริม พัฒนา และการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นับตั้งแต่มี พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความร่วมมือในการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็ง ความยั่งยืนของ สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการคุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม

ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า การจัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดภูเก็ต โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆแบบบูรณาการ รวมทั้งสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ทราบถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และหน่วยงานในการส่งเสริมและการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต, สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ / ตำบล ,เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ,นักเรียน นักศึกษา ,ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 1,000 คน ผ่านกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรง ,การป้องกันยาเสพติด ,สื่อสร้างสรรค์ ,การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น พร้อมชมการแสดงหนังตะลุง , แร็พโชว์ ,การแสดงวูซู , การแสดงฟ้อนดวงดอกไม้ , การแสดงชุดเริงลีลา , การแสดงเสี่ยหนา , การแสดงมโนราห์ท่องสระอโนดาษ , การแสดงรำไทยไมตรี , การแสดงเดาะบอล และการแสดงดนตรี
ในปีนี้จะเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน เพื่อนำเสนอผลงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ การต่อต้านคอรัปชั่น และป้องกันยาเสพติด การติดตามดูแลครอบครัวที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีสร้างสรรค์แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านการพัฒนา การส่งเสริมและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสู่สังคมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป..//

สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับ "บันทึกภูเก็ต" และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. "บันทึกภูเก็ต" ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ต่อเจ้าของความคิดเห็น
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ "บันทึกภูเก็ต" ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:


ความคิดเห็น: คำแนะนำ: HTML จะไม่ถูกแปลง!

ความนิยม: แย่            ดี

ป้อนรหัสในกล่องข้างล่างนี้:

สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ตจัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม"
กดเพื่อขยายขนาด
สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ตจัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม"
กดเพื่อขยายขนาด