แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับแผนการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ อันดามัน-อ่าวไทย วันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับแผนการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ  อันดามัน-อ่าวไทย วันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
กดเพื่อขยายขนาด
<b>Notice</b>: Undefined variable: j in <b>/home/phuketarts/domains/phuketrecord.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl</b> on line <b>103</b><b>Notice</b>: Undefined index:  in <b>/home/phuketarts/domains/phuketrecord.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl</b> on line <b>103</b>
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับแผนการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ อันดามัน-อ่าวไทย
วันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กฎบัตรไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกาศเริ่มต้นแผนการพลิกฟื้นเศรษฐกิจอันดามัน-อ่าวไทยด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพและการจัดเวลเนสแพคเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวสุขภาพ คาด 3 ปีสร้างมูลค่าเศรษฐกิจรวม 1 แสนห้าหมื่นล้านบาท
วันนี้ (30 มีนาคม 2564 )มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี ร่วมกับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ได้ร่วมกันเปิดหลักสูตรการบริหารจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหารรุ่น 1 (Wellness Hotel for Executive#1) และแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศและการพื้นฟูเศรษฐกิจอันดามัน-อ่าวไทย สนับสนุนภาคใต้เป็นศูนย์กลางเวลเนสของเอเซีย ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายสุขภาพแห่งชาติของรัฐบาล
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุมกล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความพร้อมในการนำกลุ่มคณะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย และคณะเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งคณะการบริการและการท่องเที่ยว สนับสนุนทางวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายโรงแรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตเป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพหรือเวลเนสโฮเทล โดยเบื้องต้น ได้ร่วมกับกฎบัตรไทยเปิดหลักสูตรการบริการจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหาร รุ่น 1 มีผู้บริหารโรงแรมจากจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมจำนวน 120 โรง หลักสูตรนี้ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจะเป็นวิทยากรฝึกอบรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพเป็นเวลา 145 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรม 4 เดือน นับจากเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับเจ้าของโรงแรมและผู้บริหารโรงแรมเท่านั้น โดยเนื้อหาจะเน้นการยกระดับสมรรถนะทั้ง up skill และ new skill ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สาธารณสุข การแพทย์แผนไทย และดิจิทัลเฮลท์ คาดหวังให้ผู้เรียนมีขีดความสามารถระดับสูงในการบริหารจัดการระบบส่งเสริมสุขภาพ สามารถใช้ฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและสร้างประสิทธิภาพแก่องค์กร ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดความยั่งยืนในระบบการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวสุขภาพระยะยาว ทั้งนี้ งบประมาณในการวิจัยระดับพื้นที่ มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือ บพท.
ด้านนายพรนริศ ชวนไชยสิทธ์ ประธานกฎบัตรไทย กล่าวว่า แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจอันดามัน เป็นแผนงานร่วมระหว่างกฎบัตรไทยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายทางตรงในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 โดยแผนได้กำหนดเป้าหมายทางตรงในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับกลุ่มโรงแรม ซึ่งได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบเวลเนสที่เป็นสากล และนำกิจการเวลเนสที่ได้มาตรฐานแล้วเปิดให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดเวลเนสแพคเกจ จำนวน 12 แพคเกจ แบ่งเป็น แพคเกจด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน 4 แพคเกจ ผลิตภัณฑ์ความงาม 2 แพคเกจ และแพทย์แผนไทยจำนวน 6 แพคเกจ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในช่วงปี 2564 ที่จะเริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะพุ่งเป้าไปยังกลุ่มลูกค้าชาวไทย และนับจากเดือนมกราคม 2565 จะเปิดขายแพคเกจให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวต่างชาติ ซึ่งตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดขึ้นนั้น ในช่วงของแผนระยะ 3 ปี (2564-2566) คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับโรงแรมจำนวน 250 โรง ไม่น้อยกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท
นายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการและเลขานุการกฎบัตรไทย กล่าวเสริมว่า แผนการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับแผนการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ อันดามัน-อ่าวไทย พุ่งเป้าไปยังการพัฒนาในภาพรวมเพื่อสร้างพื้นที่อันดามันและอ่าวไทย เป็นเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมสุขภาพวิถีใหม่ ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างภาคการผลิต การจัดทำแผนการตลาดวิถีใหม่ และการสร้างเครือข่ายการตลาดสุขภาพร่วมกับกลุ่มการท่องเที่ยวนานาชาติทั้งไทยและต่างประเทศ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายด์แอร์เวย์ จำกัด บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด บริษัท บี-เฮลท์ตี้เอเซีย จำกัด บริษัท เอเซียฟู๊ดแอนด์ฟาร์ม จำกัด พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กรภาคีเครือข่าย
สำหรับแผนปฏิบัติการนั้น แบ่งออกเป็น 3 ปี โดยปี 2564 ที่จะเริ่มในเดือนมีนาคมนี้นั้น โครงการกำหนดดำเนินการวิจัยจำนวน 3 เรื่อง การยกระดับสมรรถนะด้วยการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน 120 โรงแรม การให้คำปรึกษาแนะนำแก่โรงแรม 120 โรง การพัฒนาแพลตฟอร์มโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ 1 แพลตฟอร์ม การปรับปรุงฟื้นฟูโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ 120 โรงแรม การจัดกิจกรรมเวลเนส 12 แพ็คเกจ พร้อมการจัดงาน 2021 Thailand International Wellness & Research Expo ร่วมกับทีเสปและ ททท. และการพัฒนา 3 ชุมชนสมุนไพรเป็นพื้นที่ผลิตต้นแบบ
ปี 2565 การยกระดับสมรรถนะด้วยการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน 130 โรงแรม การให้คำปรึกษาแนะนำ 250 โรงแรม การปรับปรุงฟื้นฟูโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ 250 โรงแรม การจัดกิจกรรมเวลเนส 15 แพ็คเกจ การจัดงาน 2022 Thailand International Wellness & Research Expo การพัฒนามาตรฐานและใบอนุญาตโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนา 5 ชุมชนสมุนไพร และการพัฒนา 3 ย่านส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนในปี 2566 การให้คำปรึกษาแนะนำ 250 โรงแรม การปรับปรุงฟื้นฟูโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ 250 โรงแรม
การจัดกิจกรรมเวลเนส 15 แพ็คเกจ การจัดงาน 2023 Thailand International Wellness & Research Expo
การพัฒนา 5 ชุมชนสมุนไพร และการพัฒนา 2 ย่านส่งเสริมสุขภาพ
โดยการประมาณการมูลค่าเศรษฐกิจจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการผลิตและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมสุขภาพ ตามแผน 3 ปี จะได้รับผลตอบแทนรวม 156,939,665,000 บาท แบ่งเป็น มูลค่าที่ได้รับจากกลุ่มโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ 18,528,176,000 บาท กลุ่มเฮลท์เทค 5,011,277,000 บาท กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยและสมุนไพร 31,761,580,000 บาท และกลุ่มแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 101,038,632,000 บาท มูลค่าดังกล่าวไม่นับรวม รายได้จากการท่องเที่ยวสุขภาพ การค้าปลีกค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร และรายได้จากการจ้างงานในทุกกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาของโครงการ
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับ "บันทึกภูเก็ต" และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. "บันทึกภูเก็ต" ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ต่อเจ้าของความคิดเห็น
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ "บันทึกภูเก็ต" ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:


ความคิดเห็น: คำแนะนำ: HTML จะไม่ถูกแปลง!

ความนิยม: แย่            ดี

ป้อนรหัสในกล่องข้างล่างนี้:

แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับแผนการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ  อันดามัน-อ่าวไทย วันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
กดเพื่อขยายขนาด
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับแผนการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ  อันดามัน-อ่าวไทย วันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
กดเพื่อขยายขนาด
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับแผนการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ  อันดามัน-อ่าวไทย วันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
กดเพื่อขยายขนาด
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับแผนการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ  อันดามัน-อ่าวไทย วันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
กดเพื่อขยายขนาด
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับแผนการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ  อันดามัน-อ่าวไทย วันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
กดเพื่อขยายขนาด
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับแผนการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ  อันดามัน-อ่าวไทย วันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
กดเพื่อขยายขนาด
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับแผนการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ  อันดามัน-อ่าวไทย วันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
กดเพื่อขยายขนาด
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับแผนการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ  อันดามัน-อ่าวไทย วันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
กดเพื่อขยายขนาด